שלום וברכה, רציתי לשאול אחרי מה צריך ליטול ידיים?
אני יודע שכשקמים בבוקר ואחרי שירותים ולפני סעודה
צריך ליטול אבל מישהו אמר לי בעבודה שגם אחרי שאני
קוצץ ציפורניים, או נח צהריים. זה נכון? - רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות נטילת ידיים האם צריך ליטול ידיים אחרי שירותים?


שאלה:(15/05/2022)

שלום וברכה, רציתי לשאול אחרי מה צריך ליטול ידיים?
אני יודע שכשקמים בבוקר ואחרי שירותים ולפני סעודה
צריך ליטול אבל מישהו אמר לי בעבודה שגם אחרי שאני
קוצץ ציפורניים, או נח צהריים. זה נכון?


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה, כתב הרב דוד אבודרהם בספרו "סדר נטילת ידיים"
בשם ספר התשב"ץ (קטן סימן רעו) והביאו הב"י בטור בסימן ד'.
שבעה דברים צריכים נטילה לאחריהם ואלו הם: הקם מן המיטה
והיוצא מבית הכסא והיוצא מבית המרחץ והנוטל ציפורניו והחולץ
מנעליו והנוגע ברגליו והחופף את ראשו וכן כתב המרדכי בפרק 
אלו הדברים (ברכות סימן קצד') אלא שבמקום הקם מן המיטה
כתב ההולך בין המתים (מי שהולך בבית קברות) והוסיף מהר"י
אבוהב מי שנגע במת ומי שמפלה כליו (מוציא כינים מהשיער או
מהבגדים) וי"א המשמש מיטתו ואינו רוחץ ידיו "מקולקלים אורחותיו"
וי"א אף הנוגע בכינה וי"א אף הנוגע בגופו בידו (במקומות המכוסים)
מי שעשה אחת מכל אלו ולא נטל, אם תלמיד חכם הוא, תלמודו
משתכח ואם אינו ת"ח יוצא מדעתו עכ"ל. (בית יוסף על הטור סי' ד') 

מרן בבית יוסף הביא ארבעה טעמים לנטילת ידיים.
א. משום שידיו של אדם עסקניות (ראש, ברכות פרק ט' סימן כג')
ב. משום שבבוקר אדם נעשה ברייה חדשה (דעת הרשב"א) 
ג. משום רוח רעה השורה בלילה (אורחות חיים)
ד. משום שהסתלקה הנשמה ורוח רעה שורה על הידיים (זוה"ק)

א"כ מה הדין כשישן אדם ביום?
מרן (בסעיף טו') כתב שיש להסתפק אם צריך ליטול ידיו או לא
כיון שיש לנו ספק אם הלילה גורם לרוח רעה, או השינה. וע"כ
כתב הרמ"א בהגה שיטול בלי ברכה. אמנם מנהג העולם שלא
ליטול ידיהם כלל אחר שינת היום והרוצה להחמיר על עצמו רשאי
ומכל מקום לא יברך על נטילת ידיים. וכל זה הוא בתנאי שאדם
ישן שישים נשימות. (לדעת החיד"א פרק הזמן הנ"ל הוא קצת
יותר מחצי שעה) 

האם מותר לאדם לישון ביום?
מובא בשו"ע שדוד היה נזהר שלא לישון שיתין נשמין (60 נשימות)
כדי שלא יטעם טעם מיתה. הגה ובגמרא פרק הישן משמע דדווקא
ביום היה. משנה ברורה: השיגו עליו האחרונים, דלא נמצא שם כן
בגמרא רק על האמוראים, אבל דוד עצמו גם בלילה היה נזהר ונפקא
מינא לדידן, שבעל נפש יחמיר על כל פנים ביום. ואין שבת בכלל זה.
...
בסימן רלא' סעיף א', שם כותב מרן השו"ע בפירוש: אם אי אפשר
לו ללמוד בלא שינת צהריים יישן ובלבד שלא יאריך בה, שאסור
לישון ביום יותר משנת הסוס שהוא שיתין נשמי ואף בזה המעט
לא תהא כוונתו להנאת גופו אלא להחזיק גופו לעבודת ה' יתברך.
ועיין במחצית השקל שכתב דעניין השינה ביום תלוי לפי
מה שהוא אדם וכפי הצורך לעבודתו יתברך. ובשבת רשאי כל אדם
לישון ביום משום עונג שבת. (שו"ע א', ומ"ב ד') 

האם בכל הדברים שהובאו לעיל (7 דברים המצריכים נטילה)
צריך ליטול ידיו בכלי דווקא או שמספיקה שטיפה בלבד?
אע"פ שגבי נטילת ידיים שחרית ראינו שטוב להקפיד בכל הדברים
המעכבים בנטילת ידיים בסעודה כגון: כלי, רביעית וכח גברא
אך בדיעבד או בשעת הדחק, אין דברים אלו מעכבים. 
אולם, לדעת רוב ככל הפוסקים בשאר דברים שהזכרנו לעיל,
כגון: הקם ממיטתו והיוצא מבית הכסא ומבית המרחץ והנוטל 
ציפורניו וכיוצב', אין צריך נטילה בכלי אלא די ברחיצה 
ואף שיש מי שהצריך רחיצה שלוש פעמים כגון החיד"א
שכתב: "וחזינן לרבנן קשישאי שרחצו שלוש פעמים"
לא הוזכר עניין כלי אלא נטילה שלוש פעמים.
וכן הבא"ח (תולדות טז.) שכתב: "אלו דברים שצריכים 
נטילה שלוש פעמים בסירוגין משום רוח רעה, כגון: הקם 
מן המיטה ומן השינה והיוצא מבית הכסא וכו" כתב להדיא
ב-"עוד יוסף חי", שאע"ג שאמרו בזוה"ק (ח"א דף י' ע"ב)
"אית רוחא חדא בבית הכסא וכו', אין רוח רעה זו דבית
הכסא כוחה חזק כרוח רעה דשנת הלילה, ולכך הקלו בה
דאין צריך כלי ועוד בשאר דברים וכנזכר ב-"מנחת אהרון" דף יג. 

לסיכום: לדעת רוב ככל הפוסקים מעיקר הדין אין צריך
נטילה ג' פעמים באף אחת מהנטילות שהוזכרו בשו"ע 
סעיף יח' (מלבד נטילת ידיים שחרית) ומכל מקום המחמיר
ליטול ג' פעמים בהולך בין המתים ובמשמש מיטתו וביוצא
מבית הכסא קדוש יאמר לו. (אולם, נטילה מתוך כלי אין 
צריך אף בשלוש אלו) וביציאה מבית החיים (בית הקברות)
רבים נהגו כיום ליטול ג' פעמים מכלי דווקא.

נ.ב - וכן ראיתי בשו"ע תימן ואף ציטטתי מלשונו הטהור
ובקרוב יראה אור הדפוס בע"ה. 

לסיכום: אח יקר, כתבתי לך את כל הדברים הדורשים נטילה
ואע"פ שאין חובה ליטול עם נטלה ממש, לכתחילה נהגו לעשות
ליטול עם נטלה ולא לברך. אבל גם שטיפה בלבד תועיל.
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0