שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
זְהִירוּת מוֹנַעַת אָסוֹן

הלכות בשמירת הלשון:
הסכמה לדברים ששמע

חברים שלי מנאפים כמה פעמים ביום, איך להציל אותם?


שאלה:(21/02/2011)

הרב רביד אני אוהב אותך ואתה צדיק ויש לי שאלה אלייך אני מתקשה להתגבר על היצר הרע , אני מגיע לשיעורים שלך ואני יודע בבירור שהנוער היום צריך התחזקות בזרע לבטלה, יש לי חברים שנכשלים ומנאפים ביד כמה פעמים ביום ואני מאוד רוצה לחזק אותם, כמו שאתה מחזק אותנו בשיעורים מה לומר להם? איך לקרב אותם? שבת שלום

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר, זה באמת ניסיון לא קל בדור הקשה הזה , אבל אם יש לך מסגרת טובה אתה תינצל, אם אין לך מסגרת (שיעורים קבועים \ ישיבה \ כולל \ בית מדרש) הסיכוי שלך להינצל מהמחלה הארורה הזאת של ניאוף ביד לפני החתונה וניאוף ממש אחרי החתונה, שואף ל-0, אבל אם אתה מגיע לשיעורים שלנו בקביעות ולא מפספס, דע לך שאני מתפלל על התלמידים שלי שה' ישמור אותם מכל צרה וצוקה ויציל אותם מהטומאה, אם תמשיך לקבוע עיתים לתורה זה מצויין, תהיה עליך שמירה, אבל אף אחד לא יעזור לך אם לא תעזור לעצמך, תגדור את עצמך, תהיה יותר רציני, פחות חפיפניק, אל תהיה כמו אותם חברים שכל היום מנאפים וחוטאים, רואים פריצות ונכשלים, אמרו חז"ל: "עין רואה, לב חומד, כלי המעשה גומרים" מי שנותן לעין לראות סופו שיתן לאיבר מינו לפלוט, ככל שיפגום יותר ייפגע מזלו יותר וירע לו. מי ששומר את בריתו יש עליו שמירה והוא מגיע לגדולה, תביא את חברים שלך לשיעורים ואנחנו נכניס בהם היגיון בריא ! אם הם באמת חשובים לך, תקרב אותם אחי , זו זכות עצומה שמועילה מאוד לתיקון הברית. בהצלחה נשמה טובה. מי שמגיע לשיעורים באופן קבוע, יש עליו שמירה באופן קבוע, מי שמחפף , לא שומרים עליו כראוי והוא מזומן לפורענות. תן לחברים שלך לקרוא את דברי הנביא ישעיהו על אותם מנאפים: מי שמנאף וחוטא ביד גם אם יזעק בתפילה, לא תישמע תפילתו ח"ו עד שיסור מדרכו הרע וממחשבתו הלא טובה, אז יישמע קולו ותהיה לו סייעתא דשמייא גדולה, אבל עד שלא יסור מן הרע ויעשה טוב, לפחות שיקבע עיתים לתורה ותפילתו תישמע ולימודו יתקבל ברצון כי ה' לא מואס בתפילת הרבים, אין כמו שיעור תורה כתיקון לפגם הברית וכך כותב הנביא:
"ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם , גם כי תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו"

א) מובא במסכת נדה (דף י"ג:) מ"ד ידיכם דמים מלאו? אלו המנאפים ביד. ופרש"י מוציא זרע לבטלה. ותוס´ פי´ היינו דמשפשף מילתו ביד או ברגל. תנא דבי ר"י לא תנאף לא תהא בך ניאוף בין ביד בין ברגל וכתב המהרש"א בח"א בנדה שמבואר דלהוציא זרע שלא ע"י אשה הוא בכלל ניאוף ואביזרייהו:

ב) יש איסור בהשחתת זרע עפמ"ש הרמב"ם פ"ד מדעות הי"ט שכבת זרע הוא כח הגוף וחייו ומאור עיניו וכל זמן שתצא ביותר הגוף כלה וכחו כלה וחייו אובדין וכו´ עד אמרו חכמי הרופאים א´ מאלף מת בשאר חלאים ואלף מרוב תשמיש וכו´, והביאו טור או"ח סי´ ר"מ ואה"ע סי´ כ"ה, וכיון שבהוצאת זרע חייו אובדין אסור להוציא רק לתכלית פרייה ורבייה לקיום המין וקיום מצוה אבל לבטלה הרי משחית גופו וחייו.

ג) אמרינן בנדה י"ג דאר"י כל המוציא שז"ל חייב מיתה שנא´ וירע בעיני ה´ את אשר עשה וימת גם אותו, ר´ יצחק ור´ אמי אמרי כאילו שופך דמים שנא´ הנחמים באלים ותחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים תחת סעיפי הסלעים אל תקרי שוחטי אלא סוחטי, ופי´ המהרש"א בח"א וחייב מיתה הוא מדה כנגד מדה שבהשחתת זרעו מחסר נפשות וכדלקמן כאילו שופך דמים שדינו במיתה וכו´, ושם אח"כ ודריש לי´ אל תקרי שוחטי אלא סוחטי היינו שסוחטין מגופן הש"ז שהי´ ראוי להיות ולד, והיינו כאילו ש"ד, ואפשר משום דכתיב שוחטי בשין דריש נמי כאילו שוחטין הילדים בסחיטה זו הש"ז מגופן, מבואר מזה דהאיסור הוא משום שהי´ ראוי להיות ולד מהזרע והוא הוציאו לבטלה הוי כש"ד של הולד. וגם בזה א"ש קושית משנה למלך הנ"ל דהוי בכלל שופכי דמים:

ד) ועיין בתשובת בית יעקב (סי´ קכ"ב) שהמוציא ש"ז לבטלה אינו מועיל תשובה, והוא סותר למה שאמרו חכז"ל, דאין לך דבר העומד בפני תשובה, והוכיח דאף שאמרו בלשון אינו מועיל תשובה, אין בלשון זה משמעות דאינו מועיל כלל, אלא ר"ל שתשובתו קשה, וכ"כ השל"ה ושאר ספרי מוסר עיי"ש, וחידוש שלא הביא מדברי הזוהר רות (אות י"ב), דבתיובתא שלימתא ואוליף אורייתא כולא ימחול לו, והביאו בת´ מהרש"ם (ח"א סימן נ"ח), וכ´ ע"ז המהרש"ם דמזה מוכח דמש"כ בזוהר (פ´ ויחי) דל"מ תשובה לחטא זה היינו בלא לימוד התורה, ועיין בר"ח (פ"ב משער התשובה), מהזוה"ק (פ´ נשא) דבצירוף לימוד התורה מקרי תשובה עילאה עיי"ש ותבין עכ"ל, ועפי"ד תשובת בית יעקב שם, אפשר לומר טעם דלכפרת חטא זה צריך לימוד תורה דוקא, דכתב שם שטפה זרעית יוצא מן המוח שהוא סוד המחשבה סוד החכמה וכו´, דבהוצאת שז"ל פוגם בסוד המחשבה סוד החכמה, מכל מקום על ידי תשובה גדולה יוכל לתקן וכו´ עיי"ש, ואורייתא מחכמה נפקת, וזה שיסד המשורר, בראשית תורתך הקדושה, רשומה חכמתך הסתומה, ועיין בני יששכר (במאמרי חודש סיון מאמר ד´ אות ג´), ע"כ זה מדה כנגד מדה לתקן מה שפגם.

בקיצור אל תשחקו באש אחי היקר, אם החיים שלך חשובים לך, תשמור על עצמך, כדי לא לאבד את העולם הזה ולא לאבד את העולם הבא, אנחנו כאן בתיקון , בואו נתקן !
אם אתה רוצה שתפילתך תישמע תגבור על התאווה הרעה הזאת, שעליה הזהיר הנביא ישעיהו: "ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם , גם כי תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו" (לקריאה מורחבת היכנסו לכאן: "ברית קודש")


שלח לחבר
מדורג 4 מתוך 5, דרגו 14

דווח על בעיה